top of page

구성 : 100% 폴리에스터 직물             
원단폭 : 280Cm
            
포장: 롤당 50미터
            
유형 : 롤러 블라인드
            
비고 : 디자인의 폴리선크림
 

색상 : 선샤인 001 그레이  /  선샤인 002 초코         
         

bottom of page