top of page

구성 : 100% 폴리에스터 직물             
원단폭 : 280Cm             
포장: 롤당 50미터             
유형 : 듀얼 콤비 쉐이드             
비고 : 초광휘 메탈릭사 사용             
다양한 색상 선택 가능 / 파스텔 톤             
우아한 분위기 연출             
솔리드 : 6Cm / 메쉬 : 5.5Cm             

bottom of page