top of page

구성 : 100% 폴리에스터 직물             
원단폭 : 280Cm             
포장: 롤당 50미터             
유형 : 롤러 블라인드             
비고 : 블랙아웃 / 플레인 컬러 톤 롤 블라인드    

디클로 1001  상아

디클로 1004 그레이

디클로 1002 베이지

DCLO 1005 다크 그레이

디클로 1003 브라운

DCLO 1006 다크 브라운

bottom of page