top of page

구성 : 100% 폴리에스터 직물             
원단폭 : 280Cm             
포장: 롤당 50미터             
유형 : 듀얼 콤비 쉐이드             
비고 : 네로우 사이즈의 7라인 플리츠             
내부에 우아한 무드를 연출하십시오.             
클래식 플리츠 콤비 블라인드             
솔리드 : 7Cm / 메쉬 : 5Cm             

bottom of page