top of page

구성 : 100% 폴리에스터 직물             
원단폭 : 280Cm
            
포장: 롤당 50미터
            
유형 : 듀얼 콤비 쉐이드
            
비고 : 새로운 디자인의 듀얼 콤비 블라인드

WCZ2201 화이트 

WCZ2202 크림

WCZ2203 그레이

WCZ2205 브라운

WCZ2204 블랙

bottom of page